تحقیق آب و كشاورزی

تحقیق كشاورزی,دانلود تحقیق,كشاورزی و زراعت,زراعت,كشاورزی,آّب و كشاورزی,رابطه آب و كشاورزی,راندمان,راندمان مصرف آب|مقدمه: تمامی جانوران زنده اعم از انسان و گیاه و یا جانوران همواره درطول دورة زندگی خویش نیازمند به آب است و حیات بدون وجود آن غیرممكن است. آب مایع حیات و لازمه زندگیاست. یك گیاه علفی سریعالرشد عمدتاً از آب تشكیلشدهاست و محتوی آب گیاه بین 70 تا90 درصد|41003761|xyj
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با تحقیق آب و كشاورزی

مقدمه:
تمامی جانوران زنده اعم از انسان و گیاه و یا جانوران همواره در‌طول دورة زندگی ‌خویش نیازمند به آب است و حیات بدون وجود آن غیرممكن است. آب مایع حیات و لازمه‌‌ زندگی‌است.
یك گیاه علفی سریع‌الرشد عمدتاً از آب تشكیل‌شده‌است و محتوی آب گیاه بین 70 تا‌90 درصد‌می‌باشد كه بسته به سن گیاه، گونه گیاه، بافت گیاه موردنظر و محیط متفاوت است.
بنابه دلایل زیر می‌توان فهمید كه آب برای بسیاری از فعالیتهای گیاهی لازم‌است:
اول آنكه حلاّ ل‌ بوده و محیطی مناسب برای واكنش‌های شیمیائی فراهم‌می‌نماید.
دوم آنكه محیط مناسب برای انتقال موادآلی و معدنی می‌باشد.
سوم‌آنكه محیطی مناسب است كه موجب تورم سلول‌های گیاهی‌می‌شود. آماس باعث بزرگ‌شدن سلول، ساختارگیاه و شكل‌گیری آن می‌گردد.
چهارم آنكه باعث آبگیری و خنثی‌سازی بار الكتریكی روی مولكولهای كلوئیدی می‌شود.
دیگر آنكه ماده خام فتوسنتزی فرآیندهای هیدرولتیكی و سایر واكنش‌های گیاهی را تشكیل‌می‌دهد .
باید دانست كه ریشة گیاه در خاكهای نسبتاً مرطوب نفوذ‌می‌كند در حالی كه ساقه و برگها در محیط نسبتاً خشك رشد‌می‌نمایند. به همین خاطر است كه آب از خاك به داخل گیاه نفوذ‌كرده و به اتمسفر برمی‌گردد كه این امر در جهت كاهش انرژی پتانسیل صورت‌می‌گیرد.
رشد گیاه تابع وجود آب است بدین معنی كه هر وقت آب محدود‌باشد رشد نیز كاهش‌می‌یابد ودر نتیجه عملكرد نیز كاهش‌می‌یابد. مقدار كاهش عملكرد متأثر از ژنوتیپ، شدت كمبود آب و مرحله نمو گیاه می‌باشد.

آب قابل استفاده در گیاه
ریشة گیاهان در خاك مرطوب رشدنموده و آب را تازمانی كه پتانسیل آب خاك به یك حد بحرانی برسد از خاك می‌گیرند. آب قابل استفاده گیاه به آبی‌گفته‌می‌شود كه آن مقدار از آبی كه خاك می‌تواند از طریق ریشه گیاهان خارج‌گردد و یا تفاوت محتوی آب ظرفیت مزرعه و درصد پژمردگی دائم .
رطوبت قابل استفاده از خاك متأثر از خواص كلوئیدی خاك همچون سطح ویژة ذرات خاك می‌باشد.‌مثلاً یك خاك رُسی لومی حدود 20درصد وزن خود آب قابل استفاده‌دارد. درحالی كه یك خاك دارای بافت سبكتر مانند یك خاك شنی ریز حدود 7درصد وزن خود آب قابل استفاده دارد. باید توجه‌كرد یك خاك دارای بافت شنی ریز كمتر از 8 سانتیمتر آب در هر متر عمق خاك نگهداری می‌كند در حالی كه یك خاك با بافت رُسی لومی حدود 17 سانتیمتر آب قابل استفاده در هر متر عمق خاك نگهداری می‌كند.


فهرست:
مقدمه1
آب قابل استفاده در گیاه2
چگونگی جذب و حركت آب3
تبخیر و تعریق4
عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعریق5
تبخیر و تعریق بالقوه6
راندمان مصرف آب9
تاریخچه11
معرفی سیستم آبیاری قطره‌ای13
جنبه‌های مثبت و منفی در آبیاری قطره‌ای15
بافت خاك و نفوذپذیری20
شوری و قلیائیت خاك20
وجود لایه محدودكننده در پروفیل خاك21
نوع زراعت30
راهبری سیستم آبیاری قطره‌ای33
نمونه‌ای از طراحی یك سیستم آبیاری قطره‌ای42
فهرست منابع45